ค้นหา
สมาคมนักประเมินราคาอิสระไทย

 
รวมระยะเวลา 20 ปี ที่ผ่านมา ที่ทางบริษัทประเมินอิสระได้ให้บริการประเมินมูลค่าทรัพย์สินจนได้รับการยอมรับทั้งภาครัฐ และภาคเอกชน ดังนั้นกลุ่มผู้ประกอบการบริษัทประเมินอิสระ จึงได้ก่อตั้ง "ชมรมนักประเมินอิสระ" ขึ้นมาเพื่อส่งเสริมให้สาธารณชนเกิดความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับบทบาทและขอบเขตของความรับผิดชอบของนักประเมิน และต่อมาได้ร่วมกันดำเนินการจัดตั้งสมาคมผู้ประกอบวิชาชีพประเมินโดยตรง โดยใช้ชื่อว่า “สมาคมนักประเมินราคาอิสระไทย” ได้รับใบอนุญาตเมื่อวันที่ 24 กันยายน 2539 ประกอบด้วยสมาชิกประเภทนิติบุคคลและบุคคล ซึ่งประกอบวิชาชีพการประเมินมูลค่าทรัพย์สินโดยตรง
 

สมาคมนักประเมินราคาอิสระไทย (Thai Valuers Association)
ชั้น 19 ห้อง D1 อาคารธนภูมิ เลขที่ 1550 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ : 66 (0) 2207-0881-2, โทรสาร : 66 (0) 2207-0883, E-mail :
info@tva.or.th
© Copyright 2005. Thai Valuers Association. All Rights Reserved.