ค้นหา
หลักสูตร การใช้คอมพิวเตอร์ในงานธุรกิจอสังหาริมทรัพย์

 

รายละเอียดและแบบฟอร์มลงทะเบียน

ชื่อหลักสูตร
การใช้คอมพิวเตอร์ในงานธุรกิจอสังหาริมทรัพย์
จัดโดย สมาคมนักประเมินราคาอิสระไทย (TVA)
เนื้อหาการเรียน
1. เพื่อวิเคราะห์อำนาจการซื้อที่อยู่อาศัยของผู้บริโภค (Residential Purchasing Power)
2. เพื่อวิเคราะห์ระดับราคาที่อยู่อาศัยที่เหมาะสมกับอำนาจการซื้อของผู้บริโภค (Affordable Residential Price)
3. การวิเคราะห์หาจำนวนเงินการผ่อนจากการกู้
       a. จำนวนผ่อนรายงวดกรณีลดต้นลดดอก
       b. สกัดหาจำนวนดอกเบี้ยจ่ายสะสม
       c. สกัดหาจำนวนเงินต้นจ่ายสะสม เพื่อหาเงินต้นค้างจ่าย
4. ตัวเลขทางการเงินในการตัดสินใจวิเคราะห์การลงทุน (Feasibility Study Indicators)
       a. มูลค่าปัจจุบันสุทธิ (Net Present Value: NPV)
       b. อัตราผลตอบแทนภายในโครงการ (Internal Rate of Return: IRR)
       c. การใช้ Goal Seek
5. การทดลองวิเคราะห์รายได้ของกิจการ---กรณีศึกษา : โรงแรม
วิทยากร ผศ.จิตตาภรณ์ ศรีบุญจิตต์
รองผู้อำนวยการโครงการธุรกิจอสังหาริมทรัพย์
คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ผู้ช่วยวิทยากร 1. คุณเอกรัฐ สันทนตานนท์
2. คุณธนุตพร ตระการวิจิตร
3. คุณยุพเรศ บุญถาวรทวี
4. คุณอรัชพร แก้วสุทธา
5. คุณพิมพร จาตุรันต์สมบูรณ์
วันที่จัด วันพฤหัสบดีที่ 4 ตุลาคม 2555
เวลา 09.30 – 16.30 น.
สถานที่ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 1 ชั้น 1 อาคารแถบ นีละนิธิ
คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ค่าลงทะเบียน (รวมค่าอาหารว่างเช้า-บ่าย / ค่าเช่าคอมพิวเตอร์ 1 คนต่อเครื่อง / เอกสารประกอบการอบรม)
1. สมาชิก 2,500 บาท (ไม่รวม VAT)
2. บุคคลทั่วไป 3,000 บาท (ไม่รวม VAT)
จำนวน CPD 6 ชั่วโมง
วิธีการรับสมัคร ดาวน์โหลดใบสมัคร และแฟกซ์มาที่ 02-260-3925 (คลิ๊กที่นี่เพื่อดาวน์โหลด)
เจ้าหน้าที่ คุณกมลมาศ โทร. 02-260-3880-1
หมายเหตุ สมาคมฯ สงวนสิทธิ์ในการออกใบประกาศนียบัตรให้เฉพาะผู้ลงทะเบียนและเข้ารับการอบรม อย่างน้อย 80% ของชั่วโมงการอบรมเท่านั้น
แผนที่การเดินทาง (คลิ๊กที่นี่เพื่อดาวน์โหลดแผนที่)

สมาคมนักประเมินราคาอิสระไทย (Thai Valuers Association)
ชั้น 19 ห้อง D1 อาคารธนภูมิ เลขที่ 1550 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ : 66 (0) 2207-0881-2, โทรสาร : 66 (0) 2207-0883, E-mail :
info@tva.or.th
© Copyright 2005. Thai Valuers Association. All Rights Reserved.