ค้นหา
ผู้สอบผ่านข้อเขียน ครั้งที่ 1/2560 วันที่ 30 กรกฎาคม 2560

 
รายชื่อผู้สอบผ่านการสอบวัดความรู้เพื่อจัดระดับผู้ประเมินมูลค่าทรัพย์สินชั้นสามัญ
ครั้งที่ 1/2560
วันอาทิตย์ที่ 30 กรกฎาคม 2560
 
ลำดับที่ คำหน้านาม ชื่อ สกุล

1

นาย กรรภูวิช ชินไวภพ

2

นาย กฤช เอี่ยมทับทิม

3

นาย กฤตินันท์ เป็นอยู่

4

นาย กฤษฎา บ่อผล

5

นาย กฤษณ์ ชูประภาวรรณ

6

นาย กฤษดาพันธ์ วรพันธ์

7

นาย กฤษดาภรณ์ ชัยชนะ

8

นาย กฤษปภัสร ภูสีดิน

9

นาย กษิดิศ กล่ำเขียว

10

นาย กันต์คณิน นิ่มสุข

11

นาย จรูญ สองแก้ว

12

นางสาว จอมใจ ชุมแก้ว

13

นาย จาตุรงค์ เลิศไกร

14

นาย จาตุรนต์ ชัยสุทธิกุลรัตน์

15

นาย จารุเวส ชุมแวงวาปี

16

นาย จิตรสมาน สายันห์

17

นาย เฉลิมชนม์ มากเกษร

18

นาย เฉลิมพล สรัสสมิต

19

นาย เฉลิมลาภ ภูลายยาว

20

นางสาว ชญาภา ธาราชีพ

21

นาย ชนาธิป เจียมประยูร

22

นาย ชานินทร์ สวัสดิชีวิน

23

นาย ชิล ปันดอนไฟ

24

นาย ญาณโชติ ภัทรโอฬารรัฐ

25

นาย ญาณวุฒิ ปินไชย

26

นาย ฐปนา จิราพงษ์

27

นาย ณธกร ฐกรณ์วณิช

28

นาย ณัชพล พรหมสมบัติ

29

นาย ณัฐพล พรหมพล

30

นาย ดนัย จำปาศิริ

31

นาย ดำรงค์ วงษ์ศรีแก้ว

32

นาย เดชา ริมพนัส

33

นาย ทรงเกียรติ วัชรอยู่

34

นาย ธงชัย ละม้ายเมือง

35

นาย ธนนท์ พวงประโคน

36

นางสาว ธนัญพร ตันสุขเกษม

37

นาย ธราดล ดอนเงิน

38

นาย ธวัช สุวรรณศรี

39

นางสาว ธิดารัตน์ กฤดากร ณ อยุธยา

40

นาย ธีรติ ศิริมหันต์

41

นาย ธีรภพ มณีเกษร

42

นาย นที สุวรรณเวทิน

43

นาย นพรุจ ศรีงาม

44

นาย นวนิต ชูนาวา

45

นาย นวพรรษ มุติ

46

นาย นัฎฐพงษ์ ท้าวเนาว์

47

นาย นิธิ ฉลองตระกูล

48

นาย ประวิทย์ ตั้งพิพัฒน์ไพศาล

49

นาย ประเสริฐ มนตรีเศวตกุล

50

นาย ปัญญา เกิดแก้ว

51

นางสาว ปารวี มณีพันธ์

52

นาย พงค์พันธ์ คงปาน

53

นาย พรณรงค์ คล้ำคล้าย

54

นาย พรทวี บุญจริง

55

นางสาว พรพิมล อภิวัฒนานนท์

56

นาย พฤทธิ์ อติชาติวาณิช

57

นางสาว พัชรินทร์ วัชระพิมลมาศ

58

นาย พิทักษ์ สุทธิหิรัญ

59

นาย พิสิษฐ์ วิทย์ประเสริฐกุล

60

นาย พีรศักดิ์ วีระพล

61

นางสาว ภีรนันท์ จงเจริญในธรรม

62

นางสาว มริฉัตร แซ่เซียด

63

นาย มานพ จิตรัตน์

64

นาย รุ่งโรจน์ สุขสมแดน

65

นาย วรัตม์ เข็มทองเจริญ

66

นาง วรีวรรณ สูญพ้นไร้

67

นาย วสันต์ ติถิน

68

นาย วันชัย ควนวิไล

69

นาย วัสยษฏิ์ ดำรงจิรพงษ์กุล

70

นาย วิจักขณ์ ขวัญมงคล

71

นาย วิทวัส นาไร

72

นางสาว วิไลลักษณ์ แอนเดอร์เซ่น

73

นาย วุฒิเกียรติ วัฒนะบุญมา

74

นาย ศักดิ์สิริ โชตดอนดีไพร

75

นาย ศุภชัย บุณยพัฒน์กุล

76

นาย สถาพร สุจนินทา

77

นาย สบาย ช่างสลัก

78

นาย สมพงษ์ แย้มลมัย

79

นาย สมพล วิธานสฤษฎี

80

นาย สมภพ เม่นมงกฎ

81

นาย สมวิทย์ สำเร็จรัมย์

82

นาย สยาม ศรช่วย

83

นางสาว สรัสวดี เรืองนิติกุล

84

นาย สักกนาท คงรุญ

85

นาย สันชัย พงษ์สุชาติ

86

นาย สิทธิเชษฐ์ ผลเชื้อดำรงค์

87

นาย สิทธิ์วสุ ขุนทอง

88

นางสาว สิรินทรา เกิดผล

89

นาย สุชาติ เทียนพิทักษ์

90

นาย สุชิน ศรีเทศ

91

นาย สุทัศน์ แหยมแสง

92

นาย สุรเดช รุ่งเจริญสุขศรี

93

นาย สุรศักดิ์ สุขเกษม

94

นางสาว ใหม่ สุรสรยุทธ

95

นางสาว องอร บุณย์เพิ่ม

96

นาย องอาจ ธรรมโชติ

97

นาย อดิศร ยังชั่งเขียน

98

นาย อติโรจน์ วิสิทธิภักดีกุล

99

นาย อนุชา ทิมเทียบ

100

นาย อนุชา เลิศกลาง

101

นาย อนุชิต บุตรพรม

102

นาย อภิวัฒน์ จรเจวุฒิ

103

นาย อภิวุฒิ ช่วยนุกูล

104

นาย อมรพันธ์ ประสพศักดิ์

105

นาย อรรถพล วิรัตกพันธ์

106

นาย อรรถวิทย์ เปี่ยมมนัส

107

นางสาว อริศรา คงจินดา

108

นาย เอกพัน ยอดเพชร

109

นาย เอกลักษณ์ ทรัพย์มาก

110

นาย เอกสิทธิ์ วิชญางกูร

111

นาย เอกสิทธิ์ สุวรรณกูฏ
      รวม 111 ราย

สมาคมนักประเมินราคาอิสระไทย (Thai Valuers Association)
ชั้น 19 ห้อง D1 อาคารธนภูมิ เลขที่ 1550 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ : 66 (0) 2207-0881-2, โทรสาร : 66 (0) 2207-0883, E-mail :
info@tva.or.th
© Copyright 2005. Thai Valuers Association. All Rights Reserved.