ค้นหา
 ปฏิทินกิจกรรม
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์
รวมระยะเวลา 20 ปี ที่ผ่านมา ที่ทางบริษัทประเมินอิสระ ได้ให้บริการประเมินมูลค่าทรัพย์สินจนได้รับการยอมรับ ทั้งภาครัฐ และภาคเอกชน ดังนั้นกลุ่มผู้ประกอบการบริษัทประเมินอิสระ จึงได้ก่อตั้ง "ชมรมนักประเมินอิสระ" ขึ้นมาเพื่อส่งเสริมให้สาธารณชนเกิดความเข้าใจที่ถูกต้อง เกี่ยวกับบทบาทและขอบเขต... อ่านต่อ
  โครงการศึกษาและพัฒนาความรู้ทางวิชาชีพต่อเนื่อง (CPD)
ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศร่วมที่ 7/2559 เรื่อง รายชื่อผู้ประเมินมูลค่าทรัพย์สินตามพระราชบัญญัติหลักประกันทางธุรกิจ พ.ศ. 2558

ประกาศร่วมที่ 6/2559 เรื่อง แนวทาง และวิธีปฏิบัติในการประเมินมูลค่าทรัพย์สินตามพระราชบัญญัติหลักประกันทางธุรกิจ พ.ศ. 2559

การลงนามในหนังสือยินยอมให้เปิดเผยข้อมูล การปฎิบัติงาน การให้บริการ และการให้ใช้รายงานการประเมินมูลค่าทรัพย์สินตาม พ.ร.บ.หลักประกันทางธุรกิจ พ.ศ.2559

การลงทะเบียนสมัครเข้ารับการอบรมความรู้ด้านการประเมินมูลค่าทรัพย์สินพิเศษประเภทต่างๆ ที่กำหนดไว้ใน พ.ร.บ. หลักประกันทางธุรกิจ

 
  ข่าวกิจกรรม
กิจกรรมทางวิชาการ
Discount rate & Capitalization rate
มาตรฐานการประเมินฯ – แก้ไขปรับปรุง
แนวทางปฏิบัติในการวัดขนาดอาคาร

สมาคมนักประเมินราคาอิสระไทย (Thai Valuers Association)
ชั้น 19 ห้อง D1 อาคารธนภูมิ เลขที่ 1550 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ : 66 (0) 2207-0881-2, โทรสาร : 66 (0) 2207-0883, E-mail :
info@tva.or.th
© Copyright 2005. Thai Valuers Association. All Rights Reserved.