ค้นหา
หน้าหลัก >> ประกาศคณะทำงานร่วม
ประกาศคณะทำงานร่วม
ประกาศคณะทำงานร่วมฯ ที่ 5/2557 เรื่อง การจัดอบรมและทดสอบมาตรฐานและจรรยาบรรณวิชาชีพ (กรณีพิเศษ)
ประกาศคณะทำงานร่วมฯ ที่ 3/2557 เรื่อง การปรับอัตราค่าบริการในการประเมินมูลค่าหลักประกัน
ประกาศคณะทำงานร่วมฯ ที่ 2/2557 เรื่อง การประเมินความสามารถในการปฎิบัติงาน (สอบสัมภาษณ์ ครั้งที่ 1)
ประกาศคณะทำงานร่วมฯ ที่ 1/2557 เรื่อง การต่ออายุผู้ประเมินหลัก 3 ระดับชั้น
ประกาศร่วมที่ 2/2556 เรื่อง การจัดสอบผู้ประเมินหลักชั้นวิสามัญ กรณีพิเศษ
คำสั่งร่วมที่ 2/2555 เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานร่วมเพื่อพัฒนาวิชาชีพประเมินค่าทรัพย์สิน
คำสั่งร่วมที่ 1/2555 เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานร่วมเพื่อพัฒนาวิชาชีพประเมินค่าทรัพย์สิน
ประกาศ คณะกรรมการให้ความเห็นชอบผู้ประเมินและบริษัทประเมินมูลค่าทรัพย์สินเพื่อวัตถุประสงค์สาธารณะ ฉบับที่ 1/2554 เรื่อง กำหนดวิธีปฏิบัติเพิ่มเติมในการรับพิจารณาให้ความเห็นชอบผู้ประเมินและบริษัทประเมินมูลค่าทรัพย์สินเพื่อวัตถุประสงค์สาธารณะ NEW
ประกาศร่วมที่ 1/2553 เรื่อง การรับพิจารณาคำขอผู้ประเมินและบริษัทประเมินมูลค่าทรัพย์สินเพื่อวัตถุประสงค์สาธารณะ
ประกาศร่วมที่ 4/2552 เรื่อง แก้ไขเพิ่มเติมหลักเกณฑ์เรื่องการพิจารณาให้ความเห็นชอบผู้ประเมินและบริษัทประเมินมูลค่าทรัพย์สินเพื่อวัตถุประสงค์สาธารณะ
ประกาศร่วมที่ 3/2552 เรื่อง ความหมายของคำว่า "ประสบการณ์ด้านการประเมินมูลค่าทรัพย์สิน"
ประกาศร่วมที่ 2/2552 เรื่อง การแก้ไขวิธีปฏิบัติสำหรับ การขอรับการประเมินความสามารถในการปฏิบัติงาน
คำสั่งคณะกรรมการพิจารณาให้ความเห็นชอบผู้ประเมินมูลค่าทรัพย์สินเพื่อวัตถุประสงค์สาธารณะและบริษัทประเมินที่ 2/2551 เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานตรวจการทำงานของผู้ประเมินและบริษัทประเมิน
ประกาศร่วมที่ 5/2551 เรื่อง แก้ไขเพิ่มเติมข้อกำหนดเรื่องการควบคุมมาตรฐานและจรรยาบรรณวิชาชีพผู้ประเมินและบริษัทประเมินมูลค่าทรัพย์สินเพื่อวัตถุประสงค์สาธารณะ
ประกาศร่วมที่ 3/2551 เรื่อง การต่ออายุผู้ประเมินหลักชั้นวิสามัญ ชั้นสามัญ และชั้นวุฒิที่ผ่านการทดสอบและขึ้นทะเบียนรับรอง
ประกาศร่วมที่ 2/2551 เรื่องการต่ออายุผู้ประเมินหลักชั้นวิสามัญ ชั้นสามัญ และชั้นวุฒิ ที่ผ่านการทดสอบและขึ้นทะเบียนรับรอง
ประกาศร่วมที่ 1/2551 เรื่อง การยื่นขอความเห็นชอบเป็นผู้ประเมินมูลค่าทรัพย์สินเพื่อวัตถุประสงค์สาธารณะ
ข้อกำหนด เรื่องการควบคุมมาตรฐานและจรรยาบรรณวิชาชีพผู้ประเมิน และบริษัทประเมินมูลค่าทรัพย์สินเพื่อวัตถุประสงค์สาธารณะ

หน้า : [1]

สมาคมนักประเมินราคาอิสระไทย (Thai Valuers Association)
ชั้น 19 ห้อง D1 อาคารธนภูมิ เลขที่ 1550 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ : 66 (0) 2207-0881-2, โทรสาร : 66 (0) 2207-0883, E-mail :
info@tva.or.th
© Copyright 2005. Thai Valuers Association. All Rights Reserved.